Terms & Conditions

  • The Intellectual Property disclosure will inform users that the contents, logo and other visual media you created is your property and is protected by copyright laws.
  • A Termination clause will inform that users’ accounts on your website and mobile app or users’ access to your website and mobile (if users can’t have an account with you) can be terminated in case of abuses or at your sole discretion.
  • A Governing Law will inform users which laws govern the agreement. This should the country in which your company is headquartered or the country from which you operate your web site and mobile app.
  • A Links To Other Web Sites clause will inform users that you are not responsible for any third party web sites that you link to. This kind of clause will generally inform users that they are responsible for reading and agreeing (or disagreeing) with the Terms and Conditions or Privacy Policies of these third parties.
  • If your website or mobile apps allows users to create content and make that content public to other users, a Content section will inform users that they own the rights to the content they have created.
    The “Content” clause usually mentions that users must give you (the website or mobile app developer) a license so that you can share this content on your website/mobile app and to make it available to other users.
    Because the content created by users is public to other users, a DMCA notice clause (or Copyright Infringement ) section is helpful to inform users and copyright authors that, if any content is found to be a copyright infringement, you will respond to any DMCA take down notices received and you will take down the content.
  • A Limit What Users Can Do clause can inform users that by agreeing to use your service, they’re also agreeing to not do certain things. This can be part of a very long and thorough list in your Terms and Conditions agreements so as to encompass the most amount of negative uses.
Source: https://termsfeed.com/blog/sample-terms-and-conditions-template

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Avunet B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Avunet die kenbaar worden gemaakt via Avunet inzake de verkoop van Producten en de eventueel daarmee verband houdende installatiewerkzaamheden. 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Product: zonneboiler, zonnepanelen, windmolen en/of andere zaken, toebehoren, materiaal of complete systemen (inclusief documentatie) zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. b. Koper: consument die een Overeenkomst met Avunet inzake de aankoop van een Product en de eventuele installatie daarvan wenst aan te gaan of is aangegaan. c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Avunet en de Koper tot koop van het Product en de eventuele installatie daarvan. 1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. 1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Koper, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 2. Overeenkomst 2.1 Alle door Avunet uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. 2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de Koper volledig ingevulde en ondertekende offerte door Avunet is ontvangen en Avunet de offerte aanvaardt. Het al dan niet tot stand komen van de Overeenkomst wordt door Avunet binnen 10 werkdagen na ontvangst van het getekende offerte aan de Koper schriftelijk medegedeeld. 2.3 Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden, subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de Koper om de Overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Avunet, zijn voor risico van de Koper. 2.4 Bij annulering door opdrachtgever van deze overeenkomst zijn door opdrachtgever de volgende bedragen aan Avunet verschuldigd: 20% na 3 dagen bedenktijd vanaf datum van ondertekening, na ontvangst aanbetaling 40% van de hoofdsom, na communicatie van de installatiedatum 60% van de hoofdsom en twee weken voor aanvang van de werkzaamheden 80% van de hoofdsom. De betreffende bedragen dienen binnen 14 dagen na annulering te zijn betaald. Artikel 3. Prijs 3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn de in de aanbieding van Avunet vermelde prijzen vast. 3.2 Ingeval toepassing van artikel 3.2 mocht leiden tot een prijsverhoging en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden per brief of email, binnen één week nadat Avunet kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen. 3.3 De prijs voor installatie van Producten zoals opgenomen in de orderbevestiging is de prijs inclusief montage en het bedrijfsvaardig opleveren van het Product op het aangegeven adres en inclusief alle kosten, behoudens eventuele kosten die volgens deze Algemene Voorwaarden niet voor rekening van Avunet komen. Artikel 4. (af)Levering en eigendomsoverdracht 4.1 De (af)levering van het Product geschiedt op het door de Koper aan Avunet opgegeven adres en wel binnen maximaal 26 weken, te rekenen vanaf het moment waarop de Overeenkomst tot stand komt, tenzij schriftelijk een langere termijn is overeengekomen. De (af)levering van het Product zal nooit eerder plaatsvinden dan het moment waarop de betaling van de koopsom is voldaan conform de Overeenkomst of artikel 5 van deze voorwaarden. 4.2 Avunet zal de Koper telefonisch dan wel per email benaderen voor het maken van een afspraak voor de (af)levering van het Product en eventuele installatie. 4.3 De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Avunet derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming. 4.4 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de Koper aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting of van Koper te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. 4.5 De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats bij de (af)levering. Artikel 5. Betaling 5.1 De Koper voldoet de materialennota op de dag van levering van de materialen. Deze nota dient middels een Pinbetaling te worden voldaan. Na installatie/goedkeuring ontvangt de Koper een factuur voor de resterende koopsom. Artikel 6. Montage/ installatie 6.1 Het Product wordt door of vanwege Avunet geïnstalleerd en aangesloten, tenzij anders is overeengekomen. Onder installatie wordt hier verstaan de plaatsing en indien nodig aansluiting van het product op zodanige wijze dat het in gegeven omstandigheden een goed tot optimaal rendement behaald kan worden. 6.2 De Koper is jegens Avunet verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren Product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de Koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: a. het personeel van Avunet en/of haar onderaannemer, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Avunet dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de Koper heeft medegedeeld. b. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. c. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. d. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen. 6.3 De Koper verklaart dat er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geplaatst. 6.4 De Koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Avunet of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege de Avunet geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de Koper Avunet hiervan tijdig in kennis te stellen. 6.5 Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de Koper. 6.6. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: - onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht, - ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/ of installatie van Product, bijvoorbeeld door onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie(werkzaamheden). Artikel 7. Garantie 7.1 Avunet garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de garantievoorwaarden, welke bij levering zijn bijgevoegd. 7.2 Avunet garandeert dat eventuele gebreken in de gehele zonnepaneleninstallatie van het Product voor een termijn van 24 maanden, tenzij anders overeengekomen, na oplevering worden verholpen, tenzij het gebrek geen gevolg is van het geleverde werk. Artikel 8. Aansprakelijkheid 8.1 Avunet zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen indien de met de Producten meegeleverde Garantievoorwaarden van toepassing zijn, in welke situatie de aansprakelijkheid van Avunet voor tekortkomingen beperkt zal zijn tot de garantieverplichtingen die zijn omschreven in deze garantievoorwaarden. 8.2 De aansprakelijkheid van Avunet ten opzichte van Koper is beperkt tot de schade waarvoor en voor zover Avunet overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden gehouden, waarbij gevolg-, indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten. 8.3 In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Avunet enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout. 8.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de schade, aan Avunet te worden gemeld, tenzij de Koper aannemelijk maakt dat hij/zij de schade niet eerder heeft kunnen melden. Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen 9.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van de Convention on the International Sale of Goods 1980. 9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland. Artikel 10. Slotbepalingen 10.1 Avunet heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten. 10.2 Deze Algemene Voorwaarden treden voor het eerst in werking op 1 juli 2016.